Regulamin§ 1. Postanowienia ogólne 1. Administratorem serwisu oraz giełdy wierzytelności, dostępnej na stronie http://hadynski.pl/gieldawierzytelnosci
  jest Hadyński Inkaso Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, KRS: 0000733889, NIP: 8971855352.
 2. Przedmiotowy Regulamin Giełdy Wierzytelności, dostępny na stronie http://hadynski.pl/gieldawierzytelnosci (zwany: Regulaminem) reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z giełdy wierzytelności dostępnej pod adresem http://hadynski.pl/gielda-wierzytelnosci, zasady korzystania
  z usług związanych z giełdą wierzytelności, prawa i obowiązki użytkownika giełdy oraz Hadyński Inkaso Sp. z o.o. dotyczące świadczonych usług oraz warunków niezbędnych do prawidłowej obsługi serwisu, a także zasad przetwarzania danych osobowych.
 3. Regulamin określa zasady ogólne, stanowiące podstawy prawne do korzystania z serwisu. Każdy Użytkownik jest zobligowany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z serwisu oraz do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Obowiązujący Regulamin dostępny jest pod adresem http://hadynski.pl/gielda-wierzytelnosci. Użytkownicy mogą wydrukować Regulamin albo utrwalić go poprzez zapisanie na dysku twardym swojego komputera.


§ 2. DefinicjeIlekroć w regulaminie mowa jest o:
 1. Giełdzie wierzytelności, zwanej dalej Giełdą – należy przez to rozumieć internetową giełdę wierzytelności, serwis prowadzony przez Hadyński Inkaso Sp. z o.o. na stronie internetowej http://hadynski.pl, w celu poszukiwania potencjalnych nabywców wierzytelności oraz do zamieszczania, reklamowania i pozycjonowania informacji o ofercie sprzedaży wierzytelności oraz publikowania informacji o zadłużeniu w wyszukiwarce internetowej Google;
 2. Administratorze Giełdy, zwanym dalej Administratorem – należy przez to rozumieć Hadyński Inkaso Sp. z o.o. we Wrocławiu, KRS: 0000733889, NIP: 8971855352;
 3. Dłużniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną, zobowiązaną do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz Wierzyciela w związku wykonywaną działalnością gospodarczą lub stosunkiem prawnym;
 4. Wierzycielu – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U z 2018 r. poz. 107, 398., z późn. zm.), będącego osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną, zlecającemu Administratorowi Giełdy sprzedaż własnych wierzytelności poprzez ogłoszenie publiczne na Giełdzie wierzytelności;
 5. wierzytelności – należy przez to rozumieć zobowiązanie pieniężne Dłużnika powstałe w związku z określonym stosunkiem prawnym oraz inne należności wystawione na sprzedaż poprzez opublikowanie na stronie http://hadynski.pl;
 6. ofercie – należy przez to rozumieć zamieszczoną przez Wierzyciela informacje o posiadanej wierzytelności, mającą na celu wystawienie wierzytelności na sprzedaż;
 7. Użytkowniku – należy przez to rozumieć dowolny podmiot przeglądający Giełdę wierzytelności;
 8. Regulaminie – należy przez to rozumieć przedmiotowy Regulamin Giełdy Wierzytelności, dostępny na stronie http://hadynski.pl;
 9. usłudze – należy przez to rozumieć usługi świadczone przez Hadyński Inkaso Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w ramach prowadzenia Giełdy Wierzytelności na stronie http://hadynski.pl;
 10. RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


§ 3. Rodzaj i zakres świadczonych usług
 1. Administrator, w ramach prowadzonej Giełdy wierzytelności świadczy usługi mające na celu::
  • - publikowanie z upoważnienia Wierzycieli ogłoszeń dotyczących posiadanych przez nich wierzytelności, umożliwiając tym samym Wierzycielom poszukiwanie potencjalnych nabywców wierzytelności,
  • - publikowanie, reklamowanie i pozycjonowanie informacji o ofercie sprzedaży wierzytelności oraz
  • - publikowanie informacji o zadłużeniu w wyszukiwarce internetowej Google;
 2. Giełda umożliwia każdemu Użytkownikowi dostęp do informacji o Dłużnikach i ujawnionych na stronach serwisu kwotach oferowanych do sprzedaży ich niespłaconych zobowiązań wynikających ze stosunków gospodarczych.
 3. Informacje dotyczące wierzytelności przekazywane są przez Wierzyciela razem ze zleceniem windykacji lub innych usług regulowanych w drodze odrębnej umowy.
 4. Wierzyciele ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i aktualność publikowanych z ich upoważnienia informacji. W szczególności dotyczy to informacji o ich przedsiębiorstwie, Dłużnikach i kwotach zadłużenia.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości w działaniu serwera, na którym umieszczona jest strona internetowa http://hadynski.pl, w szczególności nieprawidłowości w działaniu strony, braku dostępu do strony, awarii, uszkodzeń lub innych zakłóceń w funkcjonowaniu strony, jeśli nieprawidłowości te nie zostały spowodowane przez Administratora Giełdy.
 6. Administrator zastrzega sobie możliwość modyfikacji znajdujących się na stronie serwisu w tym wierzytelności wystawionych na sprzedaż bez wskazania przyczyny.
 7. Zawartość Giełdy, czyli wystawione na sprzedaż wierzytelności, zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy. W związku z powyższym złożenie oferty zakupu wierzytelności nie jest traktowane, jako przystąpienie Kupującego do umowy sprzedaży i nie ma charakteru wiążącego dla żadnej ze stron.
 8. Giełda wierzytelności jest przeznaczona do sprzedaży wierzytelności, przysługujących Wierzycielom wobec Dłużników, poprzez ich publikacje, na podstawie uzgodnień między Kupującym a Administratorem Giełdy, działającym w imieniu Wierzyciela, dążących do podpisania umowy sprzedaży wierzytelności.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do okresowego wstrzymania dostępu do serwisu w celu przeprowadzenia czynności konserwacyjnych oraz do modyfikacji zakresu świadczonych usług.§ 4. Wnoszenie sprzeciwu i reklamacji
 1. Reklamacje związane z Giełdą mogą być składane pisemnie na adres Administratora Giełdy lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@hadynski.pl
 2. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia wniesionej reklamacji i poinformowaniu podmiotu wnoszącego reklamację o zajętym stanowisku zwrotnie, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia zgłoszenia.
 3. Dłużnik ma prawo, w dowolnym momencie, do złożenia sprzeciwu, w formie pisemnej lub elektronicznej, bez ponoszenia kosztów na rzecz Administratora, w odniesieniu do dotyczącej go oferty sprzedaży wierzytelności, widocznej na internetowej giełdzie wierzytelności.
 4. W sprzeciwie Dłużnik może żądać uaktualnienia lub usunięcia oferty sprzedaży wierzytelności.
 5. Po otrzymaniu sprzeciwu Dłużnika Administrator powiadomi o tym Wierzyciela, od którego otrzymał ofertę sprzedaży wierzytelności, przekazując mu kopię sprzeciwu Dłużnika oraz wzywając go do ustosunkowania się do sprzeciwu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
 6. W przypadku uznania sprzeciwu za zasadny Wierzyciel, stosownie do żądania Dłużnika, przekaże Administratorowi dyspozycję uaktualnienia lub usunięcia wpisu dotyczącego sprzedaży wierzytelności zgodnie ze sprzeciwem. W przypadku uaktualnienia oferty sprzedaży wierzytelności zostanie ona ponownie ujawniona.
 7. Oferta może zostać ponownie opublikowana także w przypadku, gdy w wyznaczonym terminie Wierzyciel potwierdzi prawidłowość zamieszczonych w niej informacji, informując Administratora o uznaniu sprzeciwu Dłużnika za niezasadny.
 8. Jeżeli Wierzyciel nie odniesie się w wyżej wyznaczonym terminie do sprzeciwu Dłużnika, oferta sprzedaży wierzytelności pozostaje ukryta i może zostać usunięta przez Administratora.§ 5. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych
 1. W przypadku Wierzycieli, będących osobami fizycznymi, którzy prowadzą działalność gospodarczą, Administratorem Danych Osobowych Wierzycieli zgromadzonych w ramach Giełdy jest Hadyński Inkaso Sp. z o.o.
 2. Administrator wskazuje, że dane Wierzycieli oraz Użytkowników będą przetwarzane przez Hadyński Inkaso Sp. z o.o. w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w oparciu o niniejszy Regulamin, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, które mogą powstać w wyniku realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora Giełdy, o których mowa w §3 pkt 1 Regulaminu, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora Giełdy, którym jest ustalenie, egzekwowanie i obrona przed roszczeniami.
 3. Dane osobowe Wierzycieli oraz Użytkowników będą przetwarzane w czasie realizacji celów, o których mowa w pkt 2, a po tym czasie będą niezwłocznie i trwale usuwane z zasobów Administratora Giełdy.
 4. Wierzyciel lub Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.*
 5. Wierzyciel lub Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi, gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Skargę należy wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.*
 6. Dane osobowe Wierzycieli oraz Użytkowników mogą być udostępniane odpowiednim służbom, na podstawie obowiązujących przepisów oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora Giełdy, na podstawie odrębnych umów.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, wskazanych w pkt 2.
 8. Wierzyciel lub Użytkownik jest zobligowany do niedostarczania Administratorowi Giełdy treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, mogące wprowadzić Administratora w błąd.
 9. Wierzyciel lub Użytkownik jest zobligowany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z przedmiotowym Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz celami utworzenia serwisu, w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Administratora.
 10. Administratorem Danych Osobowych Dłużników są Wierzyciele.§ 6. Warunki powierzenia przetwarzania danych osobowych
 1. W celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą pomiędzy Wierzycielem a Administratorem Giełdy, w oparciu treść przedmiotowego Regulaminu, może dochodzić do powierzenia przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Wierzyciel, do Administratora Giełdy.
 2. Wierzyciel oświadcza, że:
  • a. jest administratorem danych osobowych Dłużników, w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO, na które składają się dane zwykłe takie jak: typ wierzytelności, zabezpieczenia, dokumenty, data zawarcia umowy i inne, w każdym przypadku jednak dane zwykłe,
  • b. dane osobowe, o których mowa w zdaniach poprzedzających zostały zebrane zgodnie z przepisami prawa i mogą być udostępnione lub powierzone do przetwarzania.
 3. Administrator Giełdy oświadcza, że zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie powierzonych danych spełniało wymogi prawem przewidziane i chroniło prawa osób, których dane dotyczą..
 4. Administrator Giełdy zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe w sposób zapewniający adekwatny stopień bezpieczeństwa, uwzględniający stan wiedzy technicznej i koszt wdrażania rozwiązań oraz odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, w tym między innymi w stosownym przypadku zobowiązuje się zapewnić:*
  • a. pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
  • b. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
  • c. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich
   w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
  • d. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.*
 5. Administrator Giełdy zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w celu realizacji umowy o świadczenie usług, w oparciu o niniejszy Regulamin, oraz wyłącznie w zakresie określonym w pkt 2 lit. a)
 6. Powierzenie przetwarzania danych będzie miało miejsce wyłącznie w czasie trwania umowy o świadczenie usług pomiędzy Wierzycielem a Administratorem Giełdy.
 7. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy pomiędzy Wierzycielem a Administratorem Giełdy, Administrator Giełdy w zależności od decyzji Wierzyciela usunie powierzone mu dane osobowe oraz wszelkie ich kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakażą przechowywanie danych.
 8. Administrator Giełdy zobowiązuje się do wykorzystania powierzonych danych osobowych w celu, zakresie i na zasadach określonych w niniejszej umowie, rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 9. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Giełdy w czasie trwania umowy.
 10. Dane osobowe o których mowa w niniejszym regulaminie będą traktowane jako informacje poufne. Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zostaną zobowiązane do zachowania powierzonych danych w tajemnicy.
 11. Administrator Giełdy po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Wierzycielowi, nie dłużej niż w ciągu 7 dni roboczych.
 12. W powyższej sytuacji, zakres informacji, do których przekazania zobowiązany jest Administrator Giełdy obejmuje:
  • a. datę i godzinę zdarzenia (jeśli jest znana),
  • b. opis charakteru i okoliczności naruszenia danych osobowych (w szczególności: wskazanie, na czym polegało naruszenie, określenie miejsca, w którym doszło do naruszenia),
  • c. charakter i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczyło naruszenie,
  • e. opis środków technicznych i organizacyjnych, które zostały lub mają być zastosowane w celu złagodzenia potencjalnych niekorzystnych skutków naruszenia danych osobowych,
 13. Administrator Giełdy jest odpowiedzialny za szkody spowodowane przetwarzaniem wyłącznie, gdy nie dopełnił obowiązków nałożonych na niego przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 14. Administrator Giełdy nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wykonywania instrukcji i poleceń Wierzyciela w zakresie przetwarzania powierzonych mu danych osobowych.
 15. Administrator Giełdy niezwłocznie poinformuje Wierzyciela, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie lub instrukcja Wierzyciela stanowi naruszenie przepisów RODO lub innych przepisów Unii lub państwa członkowskiego.
 16. Jeżeli Wierzyciel poinformowany o niezgodności polecenia lub instrukcji z przepisami prawa powszechnie obowiązującego nalega na wykonanie tego polecenia, Administrator Giełdy ma prawo odmówić wykonania polecenia, bez ponoszenia za to konsekwencji.
 17. Wierzyciel wyraża zgodę na dalsze powierzenie danych osobowych, względem których jest Administratorem. Akceptując niniejszy Regulamin Wierzyciel oświadcza, że wyraża zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych Dłużników, podmiotom z Hadyński Inkaso Sp. z o.o., które na dzień zawarcia umowy o świadczenie usług pomiędzy Wierzycielem a Administratorem Giełdy świadczą na rzecz Administratora Giełdy usługi związane z obsługą i wsparciem, na podstawie odrębnych umów powierzenia.
 18. Podmiot, któremu powierzono dane do dalszego przetwarzania powinien spełniać te same gwarancje i obowiązki, jakie zostały nałożone na Administratora Giełdy.
 19. Administrator Giełdy ponosi pełną odpowiedzialność wobec Wierzyciela za niewywiązywanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.
 20. Wszelkie zmiany dotyczące podmiotów, którym dane zostały przekazane do dalszego przetwarzania będą zgłaszane Wierzycielowi przez Administratora.


§ 7. Postanowienia końcowe
 1. Dla spraw nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 2. Hadyński Inkaso Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie http://hadynski.pl
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2018.