Pozew o zapłatę należności — jak napisać go dobrze? – Biuro prawne & windykacji należności – Hadyński Inkaso

Pozew o zapłatę należności — jak napisać go dobrze?

Pozew sądowy o zapłatę jest narzędziem prawnym, które wykorzystuje się w procesie upominania o należne pieniądze, jeśli żadne inne działania nie przynoszą rezultatu. Pismo może dotyczyć zarówno nieopłaconych faktur za wykonane usługi, jak i sprzedaży przedmiotów fizycznych czy zapłaty zaległego wynagrodzenia. Pozew jest ostatnim krokiem ku odzyskaniu pieniędzy. Warto wcześniej spróbować innych metod windykacji należności takich jak ponaglenia słowne czy wezwania do zapłaty. Kiedy jednak przypomnienia o spłacie nie działają i złożenie pisma do sądu staje się koniecznością, warto dowiedzieć się, jak poprawnie napisać pozew o zwrot pieniędzy.

Czym jest pozew o zapłatę?

Pozew o zapłatę to pierwsze pismo w sprawie sądowej, które rozpoczyna całe postępowanie. Jego treść jest szczególnie istotna, gdyż od niej w dużej mierze zależy, czy spór zakończy się pozytywnie dla wierzyciela. Pozew musi więc spełniać określone wymagania przewidziane przez kodeks postępowania cywilnego. W przeciwnym razie sąd może wezwać powoda lub powódkę do uzupełnienia braków formalnych. Nie jest to równoznaczne z odrzuceniem dokumentu, ale na pewno wydłuży to całą procedurę. Dlatego warto wiedzieć, jakie informacje są niezbędne, aby szybko i sprawnie odzyskać dług.

Co musi zawierać pozew o zapłatę należności?

Aby dobrze napisać pozew o zapłatę, trzeba wiedzieć, co dokładnie powinien zawierać. Przede wszystkim należy jasno i szczegółowo określić żądanie oraz wyjaśnić, dlaczego jest ono zasadne. Istotnym punktem jest też podanie informacji o tym, czy obie strony podjęły próbę pozasądowego rozwiązania konfliktu. Poza tym wzorowo przygotowany pozew musi zawierać:

  • datę i miejsce sporządzenia dokumentu oraz dane właściwego sądu,
  • dane stron postępowania, czyli wierzyciela oraz dłużnika,
  • dokładne wskazanie kwoty dochodzonej przed sądem,
  • wnioski dodatkowe np. o wydanie nakazu zapłaty lub o zwrot kosztów procesu,
  • listę załączników, czyli wszystkie dokumenty, na które powołuje się powód,
  • własnoręczny podpis.

Obecnie bez problemu można znaleźć gotowe do pobrania wzory pozwów o zapłatę. Warto jednak samodzielnie sprawdzić, czy w szablonie zawarte zostały wszystkie niezbędne informacje. Aby mieć absolutną pewność, najlepiej jest skorzystać z pomocy profesjonalistów, którzy sporządzą taki dokument bez żadnych uchybień i nieprawidłowości.

Pozew o zapłatę w postępowaniu zwykłym

Bardzo ważną kwestią jest też to, w jakim trybie najlepiej złożyć pozew o zapłatę. Odpowiedni typ postępowania będzie zależał przede wszystkim od wartości przedmiotu, czyli kwoty, jaką musi zapłacić dłużnik. Istotne będą też dowody, którymi dysponuje wierzyciel. Pozew w trybie zwykłym dotyczy ogółu spraw cywilnych. Nie jest to najlepsza opcja w przypadku ubiegania się o zwrot roszczenia. W tego typu sporach liczy się szybkie działanie, dlatego warto rozważyć inne ścieżki.

Pozew o zapłatę w postępowaniu uproszczonym

Możliwość złożenia pozwu o zapłatę w postępowaniu uproszczonym obarczona jest pewnym warunkiem. Mianowicie kwota przedmiotu sporu nie może przekraczać 20 tysięcy złotych. Tego typu dokument można składać na gotowym formularzu, który dostępny jest w sądzie. Nie trzeba wówczas pisać go samodzielnie, co jest dużym ułatwieniem i wpływa na skrócenie całej procedury. Warto wiedzieć, że w trybie uproszczonym jednym pozwem można dochodzić tylko jednego roszczenia. Połączenie kilku spraw jest możliwe tylko wtedy, gdy wynikają one z tej samej umowy lub kilku umów tego samego rodzaju.

Pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym

Pozew składany w postępowaniu upominawczym dotyczy tych spraw, w których powód lub powódka dysponują niepodważalnymi dowodami na winę dłużnika. Warto zaznaczyć, że tryb ten stosuje się jedynie w przypadku roszczeń pieniężnych. Całe postępowanie może być rozpoczęte pod warunkiem, że znany jest adres pozwanego. Jest to spowodowane tym, że dokumenty muszą być dostarczone do dłużnika, który mieszka na terenie Polski. Jeśli sąd uzna, że przedstawione przez wierzyciela dowody są wystarczające, to nakaz zapłaty zostaje wydany bez konieczności przeprowadzenia rozprawy.

Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym

Postępowanie nakazowe jest bardzo podobne do upominawczego. Różnicą jest to, że dowody przedstawione przez powoda lub powódkę muszą zawierać się w katalogu określonym w konkretnym artykule Kodeksu Prawa Cywilnego. Znajdują się tam dokumenty urzędowe, zaakceptowane przez dłużnika rachunki, faktury, wezwanie do zapłaty i pisemne oświadczenie o uznaniu długu. Roszczenie musi też mieć charakter pieniężny bądź przebiegać ze wskazaniem rzeczy zamiennej. W trybie nakazowym możliwe jest też ubieganie się o należności wynikające z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Pozytywne rozpatrzenie pozwu złożonego w postępowaniu nakazowym skutkuje wydaniem nakazu zapłaty. Dłużnik ma obowiązek zaspokoić wszystkie roszczenia w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia dokumentu. W tym samym terminie pozwany może też odwołać się i wnieść zarzuty do sądu.

Jak złożyć pozew o zapłatę do sądu?

Po napisaniu pozwu i wybraniu trybu postępowania przychodzi czas na rozpoczęcie całego procesu. Należy przygotować trzy egzemplarze dokumentu, gdyż jeden musi zostać w sądzie, a kolejny zostaje przekazany pozwanemu. Każdy pozew musi mieć w zestawie stosowne załączniki. Następnie trzeba złożyć własnoręczny podpis i poświadczyć o zgodności całego zestawu dokumentów z oryginałami. Poświadczenie może być złożone samodzielnie lub za pośrednictwem notariusza czy adwokata, który reprezentuje wierzyciela w sądzie.

Pozew o zapłatę z reguły składa się w biurze podawczym sądu rejonowego, właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika. Warto jednak mieć na uwadze, że jeśli kwota przedmiotu sporu przekracza 75 tysięcy złotych, to dokument należy zanieść do sądu okręgowego. W przypadku kiedy miejsce zamieszkania pozwanego jest nieznane, można złożyć pozew do instytucji właściwej dla miejsca pobytu powoda lub powódki. Istnieje też możliwość wysłania dokumentu za pośrednictwem listu poleconego.

Pomoc firmy windykacyjnej

Poprawne napisanie pozwu o zapłatę nie należy do najłatwiejszych zadań. Trzeba zdobyć pewną wiedzę i umiejętności, które pozwolą zebrać wszystkie potrzebne informacje. Pomóc w tym mogą firmy windykacyjne, które zatrudniają specjalistów w dziedzinach prawa i finansów. Złożenie odpowiednich załączników i sporządzenie pozwu nie będzie dla nich problemem. Warto skontaktować się z profesjonalistami już na początkowym etapie windykacji należności. Będą oni uczestniczyć w negocjacjach z dłużnikiem, co może skutkować pozytywnym zakończeniem sprawy już w trakcie polubownych rozmów i działań.

WOEM