Nakaz zapłaty a przedawnienie długu – kiedy zwrócić się do komornika? – Biuro prawne & windykacji należności – Hadyński Inkaso

Nakaz zapłaty a przedawnienie długu – kiedy zwrócić się do komornika?

Marzeniem każdej firmy są klienci, którzy spłacają swoje zobowiązania na czas. Dzięki nim przedsiębiorstwo nie ma problemów z utrzymaniem płynności finansowej. Coraz częściej jednak trafić można na kontrahentów, którzy podchodzą do terminów płatności w bardzo swobodny sposób. Jakie instytucje mogą pomóc w odzyskaniu pieniędzy? Kiedy następuje przedawnienie długu? Dowiedz się, jak działa nakaz zapłaty i sprawdź, ile masz czasu na podjęcie odpowiednich działań.

Przedawnienie długu – na czym polega?

W przypadku pożyczek, mandatów i innych zobowiązań finansowych możliwe jest przedawnienie długu. Wystąpi ono w momencie, kiedy płatność nie zostanie uregulowana, a równocześnie nikt nie upomni się o swoją należność. Jeżeli w określonym ustawowo czasie wierzyciel złoży wniosek o egzekucję w sądzie, to przedawnienie nie będzie dłużej możliwe.

Największą bolączką dłużników w Polsce są pożyczki, alimenty, kredyty i rachunki za usługi telekomunikacyjne. Nie wszyscy spóźnialscy trafiają jednak do Krajowego Rejestru Dłużników. Jeśli dana instytucja nie rozpocznie procesu windykacyjnego i nie podejmie żadnych innych działań, to roszczenie nie będzie dłużej ważne. Na taką sytuację liczy wielu płatników.

Czym jest nakaz zapłaty?

Nakaz zapłaty to sądowe orzeczenie, które nakazuje dłużnikowi zapłatę całej należności w terminie dwóch tygodni od doręczenia pisma. Do należności doliczane są także koszty postępowania i rozprawy. Każdy dłużnik ma możliwość wniesienia sprzeciwu lub zarzutów dotyczących nakazu zapłaty.

Sąd może wystawić takie pismo tylko na podstawie twierdzeń, które wierzyciel uwzględnił w pozwie i dostarczonych dokumentów. Samo wydanie nakazu zapłaty nie jest automatycznym potwierdzeniem długu. Pismo oznacza tylko, że sąd wywnioskował z treści pozwu, że roszczenie jest zasadne. Konieczne jest jednak oczekiwanie na ruch dłużnika.

Kiedy dochodzi do przedawnienia nakazu zapłaty?

Nawet niewielkie długi mogą urosnąć do znacznych kwot. Powodem tego jest ignorowanie roszczeń i kumulacja kar za nieopłacone, narzucone przez sąd zobowiązania. Kodeks cywilny przewiduje kilka podstawowych terminów, które oznaczają przedawnienie długu.

  • Przedawnienie po roku – dotyczy przede wszystkim mandatów oraz roszczeń z tytułu umowy przewozu i przedwstępnej umowy sprzedaży. 
  • Przedawnienie po dwóch latach – obejmuje usługi telekomunikacyjne, roszczenia z tytułu nieopłaconej faktury, umowy sprzedaży, umowy o dzieło oraz wszelkich zobowiązań wynikających z rachunku bankowego. 
  • Przedawnienie pod trzech latach – podlegają mu należności z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, kary umowne między kontrahentami, niezapłacone kaucje i zaliczki, zobowiązania podatkowe, zadłużenia na karcie kredytowej oraz roszczenia z tytułu umowy o pracę czy ubezpieczeniowej. 
  • Przedawnienie po sześciu latach – dotyczy tylko długów spadkowych oraz roszczeń stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu. 

Sprawa przedawnienia długu nie jest taka prosta. Ciężko określić dokładny termin, którego przekroczenie równa się z unieważnieniem obowiązku zapłaty. Można skrupulatnie obliczać lata pozostałe do tego momentu, jednak jeśli wierzyciel w międzyczasie rozpocznie proces windykacji lub skieruje sprawę do sądu, to całe postępowanie zaczyna się od nowa. Minione miesiące lub lata nie będą miały znaczenia.

Co zrobić, gdy nakaz zapłaty się przedawnił?

W zależności od rodzaju roszczenia obowiązuje inny okres przedawnienia długu. Dlatego na początku trzeba się upewnić, czy termin upłynął. W tym celu należy poszukać informacji na temat ostatecznego dnia płatności, który powinien znajdować się na fakturze lub umowie. Od tego momentu rozpoczyna się bieg przedawnienia długu.

Jeżeli termin rzeczywiście minął, to wierzyciel nie może się dłużej upominać o zapłatę roszczenia. Warto zaznaczyć, że kontrahent nie musi tego udowadniać przed sądem. Jeśli wierzyciel nie jest w stanie podać dowodów na ważność roszczenia, to z góry uznaje się, że dług rzeczywiście uległ przedawnieniu.

Przedawnienie długu u komornika – czy to możliwe?

Kiedy wierzyciel złoży wniosek o proces egzekucyjny, komornik ma obowiązek natychmiast rozpocząć swoje działania. Nie sprawdza on jednak, czy dany dług jest nadal ważny. Weryfikacja terminu przedawnienia jest obowiązkiem sądu. Roszczenie znajdujące się u komornika, czyli potwierdzone prawomocnym wyrokiem lub nakazem zapłaty, może przedawnić się po 6 latach. Jeżeli w międzyczasie ponownie zostaną podjęte działania egzekucyjne, proces rozpocznie się od nowa.

Komornicy znają obowiązujące przepisy prawa i zasady przedawnienia długów. Dlatego w każdym przypadku dołożą wszelkich starań, aby wierzyciel odzyskał swoje pieniądze. Przedawnienie długu u komornika jest więc niezwykle rzadką sytuacją.

Jak wykazać przerwanie biegu terminu przedawnienia?

Wierzyciel składający wniosek o wszczęcie egzekucji ma obowiązek załączenia wszystkich dokumentów, potwierdzających przerwanie biegu przedawnienia długu. Warto zaznaczyć, że pismo o umorzeniu wcześniejszej egzekucji może nie być wystarczające. Wzmianka o zakończeniu działań komornika jest czynnością techniczną. Z takiego dokumentu nie można więc wywnioskować, czy doszło do przerwania biegu przedawnienia nakazu zapłaty. Istnieją jednak pisma, które mogą dowodzić o zasadności roszczenia.

  • Postanowienie o umorzeniu wcześniejszej egzekucji
  • Ugoda zawarta z dłużnikiem
  • Oświadczenie o uznaniu długu

Kiedy zgłosić sprawę do komornika?

Jeśli masz zamiar wszcząć postępowanie egzekucyjne, musisz upewnić się najpierw, czy Twoje roszczenie nie jest przedawnione. Niecelowe złożenie wniosku do komornika może wiązać się z wysokimi karami. Aby mieć pewność, że termin nakazu zapłaty nie minął, a zarzuty są zasadne, warto skonsultować się z profesjonalistami. Firma windykacyjna Hadyński Inkaso służy pomocą w egzekwowaniu długów. Ocenimy realne szanse na odzyskanie należności.

WOEM